KNAF Licentie

Voorwaarden Geprepareerde training- en race auto

Technische staat van de circuitauto

Uitsluitend verhuurder draagt zorg voor de staat van genoemde circuitauto en prepareert deze voor het evenement op deugdelijke wijze waardoor de auto in staat is om (competitief) aan het evenement deel te nemen. Tijdens het evenement zorgt de verhuurder voor technische assistentie ter plaatse om de circuitauto indien nodig te repareren, aan te passen of anderszins service te verlenen. Huurder draagt zorg voor het tijdig signaleren en verhuurder mededelen van technische storingen ten aanzien van de circuitauto om (verdere) schade te voorkomen.

Verbruiksmaterialen

Verhuurder draagt zorg voor voldoende serviceonderdelen die tijdens het gebruik van de circuitauto gedurende evenement, aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden en remblokken. Uitzondering op deze zorgplicht zijn onderdelen die vervangen of gerepareerd dienen te worden als gevolg van schade gedurende het evenement ontstaan door botsingen of andere van buitenkomende mechanische krachten. Bij de huur van een Porsche zit verbruik van 300 vrije kilometers, 1 set banden en 1 set remblokken inbegrepen. Extra kilometers, banden en/of remblokken worden aan de huurder gefactureerd op nacalculatie. Bij de huur van een BMW 130i zit 1 set nieuwe banden per eventdag inbegrepen in de huurprijs. Bij de huur van een BMW E30 325i Rally, BWM E36 328i Rally of een BMW E36 M3 Rally zijn dit 2 sets nieuwe banden per eventdag (rallyslicks uitgesloten). Meerverbruik wordt gefactureerd op nacalculatie.

Schade

Alle tijdens het evenement opgelopen schade (ongeacht de veroorzaker hiervan) zijn voor rekening van de huurder. Behoudens normale slijtage van de circuitauto, dient de huurder de circuitauto in dezelfde staat te houden als waarin de circuitauto hem ter beschikking is gesteld. Bij gebreke is de huurder verplicht de reparatie-/herstelkosten te vergoeden die gemaakt moeten worden om de circuitauto weer in de staat (technisch en cosmetisch) te brengen waarin de auto verkeerde op het moment dat deze aan de huurder in gebruik is gegeven bij aanvang van het evenement.

Onder schade valt ook het remmen van een “flatspot” op een band, hieronder te verstaan een platte kant op de band door overmatig blokkeren van het wiel.

Technische schade als gevolg van een, aan de huurder toe te rekenen omstandigheid, zijn ook voor rekening van de huurder. Voorbeelden van technische schades zijn: schade aan de motor, versnellingsbak en koppeling (bijv. door een schakelfout en/of overtoeren van de motor).  Kosten voor overtoeren van de motor worden in rekening gebracht volgens de tabel in bijlage I.

Verhuurder doet huurder vóór aanvang van de eventuele reparatie schriftelijk prijsopgaaf. De verhuurder zal deze opgaaf binnen 48 uur na ontvangst goedkeuren of een alternatieve schadeafhandeling voorstellen, uit te voeren door een door verhuurder erkend schadeherstelbedrijf.

Indien de circuitauto door huurder dusdanig is beschadigd dat deze door een schade-expert als total-loss wordt beoordeeld, dan dient huurder binnen 14 dagen na ontstaan van deze schade aan verhuurder een schadevergoeding ter grootte van het ter zake geldende bedrag zoals vermeld in het gegevenskader op de te tekenen huurovereenkomst te voldoen.

Huurder zal alle schade door hem veroorzaakt aan het terrein en alle eigendommen van GP Elite, de organisator of welke derde partij dan ook, te allen tijde voor eigen rekening nemen. Indien sprake is van twee huurders, zijn beide huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.

Aansprakelijkheid

Noch GP Elite noch haar medewerk(st)ers zijn tegenover huurder, zijn erven of rechtverkrijgenden en zijn gasten en/of andere personen aansprakelijk voor enige schade die voor, tijdens of na het gebruik van de circuitauto of werkzaamheden daaraan ontstaat. Huurder is zich bewust van het feit dat deelneming aan een autosportevenement met materiaal van verhuurder, zowel voor huurder als voor derden, risico’s voor alle soorten schade (zoals letselschade, materiële schade, immateriële, en gevolgschade) inhoudt. Huurder neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn eigen rekening. GP Elite, haar medewerkers en gasten ten tijde van het evenement en/of huurperiode aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die huurder in verband met deelneming aan cursus, trainingen, en/of races met gebruikmaking van de door verhuurder beschikbaar gesteld materiaal lijdt, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld zijdens verhuurder. Huurder verklaart dat hij verhuurder, noch hierboven genoemde personen of instanties aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem in verband met deelneming aan cursus, trainingen, en/of races geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.

Huurder zal de circuitauto nimmer op de openbare weg gebruiken en/of plaatsen. Huurder accepteert volledige verantwoordelijkheid voor alle materiele en/of immateriële schade, boetes en of andere kosten welke het gevolg zijn van het gebruik of het bevinden van de circuitauto op de openbare weg anders dan op een daarvoor bedoeld transportmiddel.

Bijlage I*

Gemeten toeren

Kosten BMW 130i

Kosten BMW E46 M3

7500 of lager

 €                            -  

 €                                   -  

7600

 €                         240

 €                                   -  

7700

 €                         420

 €                                   -  

7800

 €                         600

 €                                   -  

7900

 €                         780

 €                                   -  

8000

 €                         960

 €                                   -  

8100

 €                     1.140

 €                                   -  

8200

 €                     1.320

 €                                   -  

8300

 €                     1.500

 €                                   -  

8400

 €                     1.680

 €                               600

8500

 €                     2.400

 €                            1.050

8600

 €                     2.640

 €                            1.500

8700

 €                     2.880

 €                            1.950

8800

 €                     3.120

 €                            2.400

8900

 €                     3.360

 €                            2.850

9000

 €                     3.600

 €                            3.300

9100

 €                     3.840

 €                            3.750

9200

 €                     4.080

 €                            5.400

9300

 €                     4.080

 €                            6.000

9400

 €                     4.080

 €                            6.600

9500

 €                     4.080

 €                            7.200

9600

 €                     4.080

 €                            7.800

9700

 €                     4.080

 €                            8.400

9800

 €                     4.080

 €                            9.000

9900

 €                     4.080

 €                            9.600

10000 of meer

 €                     4.080

 €                         10.200

* Genoemde prijzen zijn excl. BTW.